• Školský psychológ

    • Úlohy školského psychológa na základnej škole

      

     • spolupracovať so školou, učiteľmi, rodičmi a žiakmi
     • vykonávať besedy na zvolené témy
     • poskytovať individuálne a skupinové konzultácie pre potreby žiakov, rodičov a učiteľov
     • zameriavať sa na problémy, ktoré obmedzujú priebeh vyučovacieho procesu
     • navštevovať triedy za účelom pozorovanie vhodného či nevhodného správania žiakov

      

     Konzultačné hodiny:

     Utorok: nepárny týždeň

     Streda: každý týždeň