• Exkurzia v Košiciach

    • MZ biológie, fyziky a chémie zorganizovalo exkurziu do Slovenského technického múzea v Košiciach a Leteckého múzea v Košiciach  pre žiakov 7.,8.a 9.ročníka.

     Slovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji. Iniciuje starostlivosť o vybrané pamiatky vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike, poskytuje odbornú pomoc pri záchrane a obnove týchto pamiatok. Žiaci navštívili expozíciu hutníctva a zo záujmom si prezreli výstavné exponáty a panely.

     Tematicky bola exkurzia zameraná aj na prehliadku expozície letectva. Sprievodca zaujímavým spôsobom komentoval jednotlivé exponáty, ktoré žiakov veľmi zaujali, vysvetlil, ako vzniklo prvé lietadlo. Veľkým zážitkom pre účastníkov tohto podujatia bolo osobne si vyskúšať, ako sa sedí v lietadle, detailne si obzrieť palubné dosky, zahrať sa na kapitána lietadla, vypočuť si zvuky lietadiel.


      
    • OSVIENČIM 2014

    • OSVIENČIM 2014

      

     Pod týmto názvom sa niesol v poradí už druhý projekt o holokauste a násilí páchanom na menšinách počas 2. svetovej vojny, ktorý pripravil kabinet dejepisu pre žiakov Základnej školy na Moskovskej ulici v Michalovciach. Prebiehal prevažne v druhej polovici kalendárneho roka. V júni sa žiaci, učitelia, rodičia a priatelia školy aj vďaka pomoci zo strany mesta zúčastnili exkurzie do bývalého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau neďaleko poľského mestečka Osvienčim. Mali tak možnosť prezrieť si a pocítiť hrôzy nacizmu oveľa intenzívnejšie než len prostredníctvom textu a fotografií na stránkach učebníc. Tým sa však projekt neskončil. V prvej polovici nového školského roka, od septembra do decembra, sa žiaci popoludniami stretávali v priestoroch školy a spoločne študovali toto neslávne známe obdobie ľudských dejín. Pomáhali im pri tom rôzne knižné publikácie či pútavé filmy. Úsilie, ktoré do projektu vložili učitelia i žiaci, nebolo márne, pretože jediný spôsob, ako sa vyhnúť chybe, je zapamätať si ju a poučiť sa z nej. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli pripomenúť si s nami jednu z najväčších chýb minulého storočia a podporili nás, či už finančne alebo morálne. Veľké poďakovanie patrí mestu Michalovce a jeho finančnej podpore, bez ktorej by sa tento projekt neuskutočnil.

   • Vyrezávanie tekíc
    • Vyrezávanie tekíc

    • Pri vyrezávaní tekvice je dôležité, aby ste zvolili naozaj ostrý nôž. Bolo by fajn, keby ste mali k dispozícií aj malý spoľahlivý nožík, ktorý si poľahky poradí s detailmi. Šikovná je aj lyžica s ostrým okrajom, vďaka ktorej tekvicu bez problémov vydlabete.Pripravte si fixky, ktorými si motív načrtnete. Vyberte také, ktoré v prípade omylu poľahky zmažete pretretím. Už len poroz aby ste sa neporezali a vzniknú Vám " umelecké diela", aké sa podarili aj našim žiakom.

   • Imatrikulácia prvákov
    • Imatrikulácia prvákov

    • Vitajte, prváci.

     Každoročne otvárame náruč prvákom, ktorí sú pre našu školu na Moskovskej ulici v Michalovciach novou nádejou i obohatením. Príchod našich najmladších si uctievame slávnostnou imatrikuláciou, ktorá má v našej škole svoju tradíciu a neopakovateľné čaro.

     Aj tento rok bolo prijatie prváčikov do študentského cechu plné zábavy a smiechu. V takomto duchu sa všetci prítomní preniesli do popleteného Rozprávkova. Malí  princovia  a princezné boli odhodlaní zachrániť rozprávkovú krajinu pred Popletkom. Tento nezbedník úplne doplietol Čítajka, Počítajka a preňho Spievanko zabudol spievať.  No keďže sa prváci za šesť týždňov už aj všeličo naučili, s oslobodzovaním Rozprávkova nebol žiadny problém. Hravo zvládli písmenká i číslice a prítomných prekvapili krásnym spevom. Za odmenu ich p. riaditeľka Mgr. Marta Dacejová za sprievodu príjemnej hudby pasovala veľkou ceruzou za právoplatných žiakov našej školy a najmladších členov veľkej školskej rodiny. Od pani učiteľky a vychovávateľky si prevzali darček,  imatrikulačný list a čiapku.

     Po slávnostnom imatrikulačnom akte nasledoval kultúrny program. Vystúpili v ňom naši starší žiaci. Spríjemnili tak svojim spolužiakom štart v novom prostredí a ich rodičom, starým rodičom a pedagógom popoludnie. Slávnosť vyvrcholila pohostením. Tváre prítomných prezrádzali spokojnosť, radosť a potešenie. Tento dlho očakávaný deň  opäť splnil svoj účel a my sa už teraz  tešíme na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                                   

   • Plody jesene
    • Plody jesene

    • Jeseň priniesla svoju bohatú úrodu a naše deti a pani učiteľky priniesli na výstavu najkrajšie výpestky zo svojej záhrady. Stoly vestibulu sa postupne zaplnili krásnymi ukážkami obrovských plodov zeleniny a ovocia. Maxipapriky, rajčiaky, tekvice rôznych odrôd a farieb, obrovské korene mrkvy a petržlenu, krásne vyfarbené jablká, hrušky, voňavé hrozno rôznych odrôd, ale aj minipapričky, rajčiaky rôznych tvarov a farieb, pútali pohľady návštevníkov. Plody ovocia a zeleniny deti pod vedením pani učiteliek z PK techniky vkusne naaranžovali, dopnili záhradnými kvetmi, vetvičkami šípiek, listami a  zaujímavými tekvicami.

   • Začiatok školského roka 2014/2015
    • Začiatok školského roka 2014/2015

    • V utorok 2. septembra sa brány škôl po prázdninách opäť otvorili. Naša škola nebola výnimkou. Nové vedenie na čele s pani riaditeľkou Mgr. Martou Dacejovou privítalo svojich starších žiakov, ale aj nových prváčikov. Milí žiaci, prajeme vám úspešný štart do nového roka, najmladším veľa nových poznatkov a zážitkov, najstarším veľa síl v poslednom školskom roku na našej škole. 

   • Nová riaditeľka školy
    • Nová riaditeľka školy

    • Koncom školského roka 2013/2014 sa na našej škole uskutočnili voľby na post nového riaditeľa. Dôvodom bol odchod súčasnej pani riaditeľky Mgr. Anny Hvizdovej do dôchodku. Novou riaditeľkou sa stala dlhoročná zástupkyňa školy Mgr. Marta Dacejová. Novej pani riaditeľke želáme veľa síl a elánu a pani Hvizdovej naopak konečne zaslúženú pohodu a oddych.
      

   • Tak plynie čas...
    • Tak plynie čas...

    • Žiaci michalovských základných škôl vystúpili na 14. ročníku festivalu kultúrno-umeleckej činnosti venovaný 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Michalovce. Aj naši žiaci sa predstavili krásnym spevom a tancom. Festival sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta vo veľkej sále MsKS v Michalovciach.

   • Výberové konanie
    • Výberové konanie

    • Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa

     v zmysle § 3  a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe

     v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce

     vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      

     v y h l a s u j e

      

     výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka

     Základnej školy v Michalovciach, Moskovská 1   

      

     Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

     • kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR

                   č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky   

                   pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

     • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
     • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,
     • zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
     • ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
     • spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,
     • absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy.

      

     Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

     • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy, na ktorú

            sa hlási. V prípade záujmu zúčastniť sa výberového konania na viacerých školách, uchádzač musí  

            podať žiadosť vrátane ostatných dokladov pre každú školu zvlášť,

     • doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overené kópie),
     • štruktúrovaný profesijný životopis,
     • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
     • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
     • písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.) v rozsahu najviac 4 strán,
     • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle

            § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. (nie staršie ako 3 mesiace),

     • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

      

     Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

      

     Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:  02. júna 2014 do 15.00 hod.

      

                     na adresu zriaďovateľa:                               Mestský úrad 

     Odbor školstva, kultúry a športu

     Nám. osloboditeľov 30

     071 01 Michalovce

      

      

          v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej:

          „ Výberové konanie + príslušná škola –  neotvárať“.

      

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,

     ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným

     uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v stanovenej lehote.

      

     Michalovce 16. 05. 2014                                                                                      

      

      

     Viliam Zahorčák

           primátor                                                                                                                                                                                                                                         

      

      

   • Ocenenie pre riaditeľku školy
    • Ocenenie pre riaditeľku školy

    • 28. marec. Viete, čo je to za deň? Je to deň tých, ktorí majú najväčší podiel na našom vzdelaní, intelekte, výchove. Je to Deň učiteľov. Učitelia hrajú kľúčovú rolu v posúvaní celého národa smerom dopredu, no nezriedka sa na ich ťažkú prácu zabúda. V piatok 28. marca 2014 tomu tak rozhodne nebolo. Minister školstva Dušan Čaplovič oceňoval vybraných pedagógov z celého Slovenska. Bola medzi nimi aj naša pani riaditeľka Mgr. Anna Hvizdová, ktorá bola za záslužnú celoživotnú prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia ocenená veľkou medailou sv. Gorazda. Pani riaditeľka, blahoželáme!

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • Hviezdoslavov Kubín určite všetci dobre poznáte. Je to súťaž v recitácii poézie a prózy pomenovaná podľa najväčšieho slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. V stredu 19. marca sa v ZOS konalo okresné kolo tejto súťaže. Zúčastnila sa ho naša "stará známa" recitátorka Sára Valisková (6.A). I keď to nie je celkom jednoduché, Sára sa nebála a v kategórii próza opäť s prehľadom vybojovala krásne 1. miesto. Blahoželáme!

   • Pytagoriáda P6, P7, P8
    • Pytagoriáda P6, P7, P8

    • Tak, ako aj deň predtým u nás, sa na pôde ZŠ Komenského 1 v Michalovciach konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Naša škola mala zastúpenie v podobe viacerých reprezentantov. Aj keď súperi i zadania boli opäť tvrdým orieškom, našich žiakov to nezastrašilo a obsadili krásne miesta: Sára Valisková (6.A) - 3. miesto, Martin Lukačin (7.A) - 8. miesto, Miloš Tkáč (6.A) - 9. miesto, Klaudia Fonosová - 9. miesto, Milan Baňas - 13. miesto, Adam Cicák (8.A) - 16. miesto. Blahoželáme!

   • Matematická olympiáda - krajské kolo
    • Matematická olympiáda - krajské kolo

    • Prednedávnom sa v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z9. Zabodoval na ňom aj náš žiak Róbert Cihaľ, ktorý sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste a postúpil tak do krajského kola. To sa konalo v stredu 19. marca na pôde UPJŠ v Košiciach. Aj keď konkurecia bola oveľa početnejšia a silnejšia, Róbert sa nezľakol a obsadil krásne 8. miesto. Blahoželáme!

   • Pytagoriáda P3, P4, P5
    • Pytagoriáda P3, P4, P5

    • V utorok 18. marca 2014 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo 35. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriách P3, P4 a P5. Pozrite si výsledkové listiny:

     Vysledky.zip 

   • Fašiangový karneval
    • Fašiangový karneval

    • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... Dočkali sme sa, čas plesov a karnevalov je opäť tu a rozbehol sa v plnom prúde. Každý má dobrú náladu. Fašiangový ošiaľ neobišiel ani našu školu. Aj tento rok sa na našej škole usporiadal tradičný karneval. Celý týždeň sa o ničom inom nerozprávalo. Žiaci si chystali rôzne masky, pani vychovávateľky z ŠKD spolu s rodičmi a pani kuchárkami pripravili občerstvenie. V piatok 21. februára sa slávnosť uskutočnila. Spoločenská miestnosť razom ožila. Víly, princezné, kovboji, nebolo masky, ktorú by ste neboli našli. Deti sa smiali a zabávali celé popoludnie. Na koniec boli najlepšie a najoriginálnejšie masky ocenené peknými darčekmi. Dúfame, že našim žiakom sa karneval páčil a už teraz sa tešia na ten budúcoročný. 

   • Testovanie T9-2014 - priebeh
    • Testovanie T9-2014 - priebeh

    • Tak, a máte to za sebou, deviataci. Prvá dôležitá skúška vo vašom živote. Vy ostatní, tušíte, o čom je reč? O "monitore". V stredu 12. marca 2014 sa deviataci v celej republike podrobili testovaniu vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Z každého predmetu písali test, ktorý v daných oblastiach zahŕňal učivo celej základnej školy. Veríme, že sa našim deviatakom darilo a mesiace tvrdej prípravy nevyšli nazmar. Výsledky sa dozvieme najneskôr do konca marca 2014.

   • Náboj Junior
    • Náboj Junior

    • Poznáte súťaže typu Náboj? Ide o to vyriešiť čo najviac zadaných úloh za určitý čas. Takáto súťaž sa uskutočnila aj 15. novembra 2013 na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Súťaž bola určená družstvám žiakov 8. a 9. ročníka a mali za úlohu vyriešiť čo najviac matematických a fyzikálnych príkladov v časovom úseku 2 hodiny. Našu školu reprezentovali žiaci 9.A: Róbert Cihaľ, Marek Podžuban, Radoslav Babej a Jozef Košík. Chlapci (súťažiaci pod menom Trojkárik) sa nedali zahanbiť a vybojovali krásne 3. miesto. Blahoželáme!