• Čo cez prázdniny?
    • Čo cez prázdniny?

    • Základná škola, Moskovská 1, Michalovce

     organizule letný denný tábor pre žiakov ZŠ

     Kedy? 10.8.2015 - 14.8.2015 od 7:00 do 16.00 hodiny

     Kde? V budove ZŠ Moskovská 1

     Ako sa prihlásiť ?: Vyplniť prihlášku -na riaditeľstve školy

     Cena: 6 € na deň ( desiata a obed)

      

   • Poplatok v ŠKD
    • Poplatok v ŠKD

    • Mesto Michalovce vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 177 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školských kluboch detí. V súlade s ods.7 §114 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

     Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch určený nasledovne: 10 €

     Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

     Účinnosť tohto VZN nadobúda dňom 1.9.2015

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova.

   • Plavecký výcvik
    • Plavecký výcvik

    • Základná škola môže vytvárať podmienky pre osvojenie si základov plávania ako to urobila aj naša škola od 10.3.2015 do 20.3.2015. Základy plávania si žiaci osvojujú prostredníctvom základného plaveckého výcviku a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktoré zároveň slúžia na posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Náš plavecký výcvik sa  organizoval formou dennej dochádzky do krytej plavárni v Michalovciach. Zúčastnili sa ho žiaci 4., 5. a 6. ročníka.

    • Chrípkové prázdniny

    • Na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z 10.12 .2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení a na základe pravidelného monitorovania chorobnosti žiakov, riaditeľka  školy vyhodnotila momentálnu situáciu ako

     MIMORIADNU EPIDEMIOLOGICKÚ UDALOSŤ

     Na základe uvedeného, riaditeľka školy vyhlasuje v dňoch  14. februára - 18.februára 2015 (sobota  - streda) – chrípkové prázdniny 

     V uvedených dňoch nebude  škola v prevádzke. Nástup do školy bude vo štvrtok 19. februára 2015

      

      

      

   • Ujo Ľubo v školskom klube
    • Ujo Ľubo v školskom klube

    • Dňa 12.01.2015 k nám zavítal s hudobným koncertom ujo Ľubo. Zobral nás na cestu okolo sveta. Najprv sme sa naučili pesničku Slovenské mamičky a s touto pesničkou sme cestovali spolu s ujom Ľubom po svete. Navštívili sme Francúzsko, Španielsko, Ameriku, Jamajku a iné krajiny a zároveň sme si vypočuli pochod, lambadu, rock'n'roll a country, hudbu typickú pre krajinu, v ktorej sme sa ocitli. Dobre sme si s ním zatancovali a zabavili sne sa. Nakoniec sme sa vrátili domov na Slovensko. Koncert bol pre deti nielen veľmi zábavný, ale aj poučný.

   • Otvorená hodina detí z MŠ F.Kráľa
    • Otvorená hodina detí z MŠ F.Kráľa

    • V dňoch 14. 01. a 15. 01. 2015 mali prváci vzácnu návštevu. Prišli sa na nich pozrieť predškoláci z MŠ F.Kráľa  a MŠ Leningradská, aby sa dozvedeli, ako vyzerá naozajstné vyučovanie v škole. Pozorne sledovali, čo sa prváci učia a tí smelší sa zapojili do vyučovania s interaktívnou tabuľou. Navštívili ŠKD kde si vlastnoručne vymaľovali sádrový odliatok. Nakoniec si všetci spolu  prezreli veľkú budovu školy - knižnicu, matematickú učebňu, počítačovú triedu. Zo školy si odnášali plno pekných zážitkov.

   • Zápis prvákov
    • Zápis prvákov

    • Zápis žiakov do 1.ročníka

      

     Riaditeľstvo ZŠ,

     Moskovská 1, Michalovce

      

     oznamuje rodičom, že zápis žiakov

      do 1.ročníka

     sa uskutoční v termíne

     od 15.1.2015 do 15.2.2015

     od 7.30 do 15.30 hod. v riaditeľni školy   

      

     K zápisu je potrebné priniesť:

     občiansky preukaz

     rodný list dieťaťa

      

     Základná škola ponúka:

     1.  kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov
     2.  široký výber záujmových krúžkov na vyplnenie voľného času 
     • výuka cudzích jazykov I.stupeň –AJ, II.stupeň- AJ, RJ, NJ
     • balíček s pomôckami do 1. ročníka ( sada zošitov na
     •  

          písanie, písacie a kresliace potreby )

     • služby školského klubu detí s bohatou záujmovou činnosťou
     •  rozvoj informatickej gramotnosti