• OZNAM - ŠKD

    • OZNAM!

      

     Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom, že zajtra, t. j. 21. 12. 2016 bude ŠKD do 13:00 hod.

      

     Ďakujeme za pochopenie.

   • Výchovné poradenstvo a koordinátori
    • Výchovné poradenstvo a koordinátori

    • Výchovné poradenstvo a koordinátori

     Výchovný poradca:                       Mgr. Ingrid Mišková

     Koordinátor prevencie:                  Mgr. Eva Nebesníkova

                                            Mgr. Mária  Janovská

     Koordinátor ŠPZ:                          Mgr. Ingrid Mišková

     Koordinátor projektov:                  Mgr. Iveta Soročinová

     Koordinátor environmentálnej

     výchovy:                                        Mgr. Kristína Dacejová

     Koordinátor výchovy k ľudským  

     právam:                                          Mgr. Peter Greňa

     Koordinátor VMaR:                       Mgr. Ivana Suraničová

                                                            Mgr. Jana Miklošová  

     Správca počítačovej siete:              Ing. Dušan Andrišov

        

   • Čitateľský maratón - Čítajme si
    • Čitateľský maratón - Čítajme si

    • Aj tento rok podporí  naša škola projekt „ČÍTAJME SI“. Ide o čitateľský maratón, v rámci ktorého sa deti pokúsia o prekonanie minuloročného celoslovenského rekordu.

     Snahou organizátorov akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorá im poskytuje činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Do podujatia sa zapájajú knižnice a školy po celom Slovensku s cieľom motivovať k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

      

      

   • Projekt ZEBRA
    • Projekt ZEBRA

    •  Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Žiaci sa denne stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v MHD a pod., preto je dôležité pripraviť ich na samostatný a bezpečný pohyb v cestnej premávke.  Naša škola v spolupráci s Mestskou políciou 27.05.2016 sa zúčastnila na projekte Zebra.

      „Zebra“ –je projekt zameraný  na správanie sa chodcov v cestnej premávke so zameraním na obce a priechody pre chodcov s frekventovanou cestnou premávkou. Žiaci dostali letáčiky „ Desatoro pre chodcov“ a reflexné pásiky.

   • Letný tábor
    • Letný tábor

    •  

      H a r m o n o g r a m

      

     letných denných mestských táborov na michalovských základných

     školách v roku 2016

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

      

      

     Turnus:           Termín konania:                   Organizátor:

      

      

     1. turnus             01. 07.  - 08. 07. 2016                    ZŠ,   Ul. Krymská  5

      ZŠ,   Ul. školská 2,

      ZŠ,   Ul. okružná 17                                                                                      

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                                                                                 

     2. turnus             11. 07.  -  15. 07. 2016                    ZŠ, T. J. Moussona,  Ul.  Moussona 4

                                                                                          

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                                 

     3. turnus             18. 07.  -  22. 07. 2016                     ZŠ, Ul. okružná 17          

                                                   

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      

     4 . turnus            25. 07.   -  29. 07. 2016                    ZŠ, Ul.  J. Švermu   6, 

     ZŠ,  Ul.  Komenského 1

      

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                    

     5. turnus             01 .08.  -  05. 08.2016                  ZŠ, P. Horova,  Ul. Kpt. Nálepku  16                           

      

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       ––                          

     6.turnus             08. 08. – 12. 08. 2016                   ZŠ, Ul. Moskovská 1

      

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      

     Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, ktorá organizuje turnus, v termíne do 24.06.2016.

     Poplatok na deň je 6 €.(z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)

        

                                                                                                                                         Odbor školstva a športu

                                                                                                                                                  MsÚ Michalovce

      

                                                                                                                

           

   • Zápis žiakov do 1. ročníka
    • Zápis žiakov do 1. ročníka

    •  

               Riaditeľstvo  Základnej školy Moskovská 1, Michalovce oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka

     sa uskutoční od 1. apríla  do 29. apríla  2016 v kancelárii riaditeľky školy v čase od 7.00 do 16.00 hod.

     Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     V budúcom školskom roku budeme naďalej vyučovať :

     -cudzie jazyky (anglický  a ruský) podľa záujmu od 1. ročníka,

     -prácu s počítačom vo všetkých ročníkoch, vrátane prvého,

     -ponúkame bohatú krúžkovú činnosť zameranú na vedomosti, zručnosti, tanec,

       hudbu, šport, internet, prácu s počítačom atď.

      

     Prekvapenie : Žiaci získajú balíček s pomôckami do 1. ročníka ( sada zošitov na písanie, písacie a kresliace potreby,..)

      

      

      

      

      

      

      

   • Fašiangový karneval
    • Fašiangový karneval

    • Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci. Aj v tomto školskom roku sme si na našej škole  pod  vedením ŠKD  pripravili karneval, kde sa objavili rôzne masky. Po veselej zábave nasledovala hostina na, ktorej sa deti hostili rôznymi dobrotami.

    • Testovanie 9-2016

    • Národný ústavcertifikovaných meraní vzdelávania aj v tomto školskom roku2015/2016 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov ( školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Hlavný termín testovania sa uskutoční 06. apríla 2016 ( streda). Žiaci budú písať testy v nasledovnom poradí:

     • Matematika
     • Slovenský jazyk a literatúra
     •  

     Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 ( streda) v  krajských mestách, ktoré určí príslušný odbor školstva.

    • 2% dane

    • Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok z 2%daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a všetky aktivity  našich žiakov. Ďakujeme.

      

      

    • Testovanie piatakov- T5 2015

    • 25.11. 2015 sa na našej škole uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční testovanie v papierovej forme. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka, ktorí budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 

   • Prijatie u primátora
    • Prijatie u primátora

    • rimátor mesta Viliam Zahorčák  dňa 18. 11. 2015 v Zlatom býkovi v Michalovciach prijal najúspešnejších žiakov a najúspešnejšie kolektívy  michalovských základných škôl a Základnej umeleckej školy, ktorí dosiahli výrazné úspechy v školskom roku 2014/2015 na úrovni Slovenska a v medzinárodných súťažiach v predmetových olympiádach ako i vo vedomostných, kultúrnych a športových súťažiach. Ako vo svojom úvodnom príhovore primátor mesta zdôraznil, mesto kladie veľký dôraz na výchovu mladej generácie, na vytváranie čo najlepších podmienok na ich osobnostný rast na jednotlivých školách v meste. Je potešujúce, že spätne sa to premieta na dosahovaní vynikajúcich výsledkov týchto žiakov na jednotlivých druhoch súťaží v rámci Slovenska, ale i v medzinárodnom meradle. Dôkazom toho bolo i prijattie  žiakov našej školy, ktorí v uplynulom období  výraznou mierou zviditeľnili svoju školu. Za našu školu boli ocenení títo žiaci:

     I. Celoslovenská literárno- hudobno-výtvarná súťaž Budimírske studničky:

     Literárna oblasť: 3. miesto: Sára Valisková  ( 5. kategória ) VII.A trieda
     Hudobná oblasť: 3. miesto: Rebeka Jusková  a Sofia Kalafutová ( 4. kategória) V.A trieda
     Výtvarná oblasť: 1. miesto: Erika Šefarová  (  2. kategória ) II.A trieda

     II. Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C.Hronského
       
     3. miesto: Sára Valisková ( 3. kategória ) VII.A trieda