• OZNÁMENIE

    • Týmto Vás informujeme, že zriaďovateľ

     považuje mimoriadne prerušenie vyučovania

     v 6.-9. ročníku základných škôl

     v termíne od 22.06 do 30.06.2020

     za zachované.

    • Informácie a pokyny pre rodičov a žiakov k dochádzke do školy od 01.06.2020

    • Prevádzka školy bude otvorená od 07:00 hod. do 16:00 hod.

     Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ písomné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  a vždy po prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni.

     Príchod a odchod žiaka alebo dieťaťa bude zabezpečený v sprievode zákonného zástupcu alebo po dohode so zákonným zástupcom s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

     Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa dezinfekčný prostriedok a na  každý deň 2ks čistého a hygienicky nezávadného rúška a papierové jednorazové vreckovky.

    • Hodnotenie niektorých predmetov

    • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní s pedagogickou radou Vám oznamujem, že tie predmety, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou budú hodnotené absolvoval / neabsolvoval.

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

    • Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

     PRERUŠUJEME VYUČOVANIE

     do odvolania.

     Vyzývame žiakov, aby sledovali komunikáciu s učiteľmi cez internetovú žiacku knižku (aplikácia EduPage).

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

    • Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

     PRERUŠUJEME VYUČOVANIE

     od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     Vyzývame žiakov, aby sledovali komunikáciu s učiteľmi cez internetovú žiacku knižku (aplikácia EduPage).

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

    • Oznamujeme rodičom detí predškolákov,

     že sa ruší

     DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     plánovaný na 14. marca 2020.

     Náhradný termín Vám včas oznámime.

    • Voľby členov do Rady školy

    • Vážení rodičia,

     z dôvodu mimoriadných udalostí sa voľby členov do Rady školy odkladajú. O termíne volieb Vás budeme informovať.

     V prípade, že chcete kandidovať do Rady školy, podpíšte tlačivo „Súhlas s kandidatúrou” a doručte ho škole najneskôr do 20. marca 2020.

   • Kráľovstvo odpadu
    • Kráľovstvo odpadu

    • Do galérie Kráľovstvo odpadu boli pridané fotografie.

     Kráľovstvo odpadu je názov divadelného predstavenia, ktoré sa na našej škole uskutočnilo v stredu 26.02.2020. 

     Hlavnou myšlienkou tohto interaktívneho divadelného predstavenia bola ochrana životného prostredia a separovanie  odpadu. Deti boli aktívne zapojené do deja a spolupracovali s hercami. Predstavenie bolo spracované pre detského diváka tak, aby pochopil dopad nezodpovedného správania sa ľudí na životné prostredie aj prostredníctvom dramatickej činnosti.

     Deťom sa predstavenie  páčilo a  zanechalo v nich pozitívne dojmy. 

   • EPIDEMIOLOGICKÁ UDALOSŤ
    • EPIDEMIOLOGICKÁ UDALOSŤ

    • Na základe zistenej chorobnosti

     prerušujeme vyučovanie

     od 10.03.2020 do 15.03.2020.

     Vyučovanie bude pokračovať

     16.03.2020 (pondelok).

     Školský klub a jedáleň

     nebudú v prevádzke.

    • GESTO PRE MESTO

    • Cieľom projektu je vytvorenie učebnej a relaxačno-oddychovej zóny. Miestom realizácie sú vonkajšie nevyužité priestory v areáli ZŠ. Výnimočnosť projektu spočíva vo vytvorení zóny, ktorá v dopoludňajších hodinách bude slúžiť na výchovno-vzdelávaciu činnosť spojenú s praktickým vyučovaním, v popoludňajších hodinách bude slúžiť nielen pre žiakov, ale i pre širokú verejnosť ako priestor na oddych, relax, štúdium i zotavenie. Úprava a zveľadenie terénu s vytvorením oddychovej zóny s lavičkami, so stolmi a s novou zeleňou pri ZŠ Moskovská 1, Michalovce.

    • Voľba členov do Rady školy

    • Vážení rodičia!
     Podľa §24 a §25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení na základe ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ, Moskovská 1 v Michalovciach

     Vám oznamujeme, že voľba členov do Rady školy na obdobie 2020 - 2024 za rodičov sa uskutoční dňa:

     18. marca 2020 (streda) o 16.00 hod. v priestoroch školy.

     V prípade, že chcete kandidovať do RŠ, podpíšte tlačivo „Súhlas s kandidatúrou” a doručte ho škole najneskôr do 10. marca 2020. Kandidátna listina sa vytvorí len z rodičov, ktorí sa chcú stáť členmi RŠ. Ďalšie podrobnosti o priebehu volieb Vám vysvetlíme pred samotným hlasovaním 18. marca 2020. Pripomíname, že právo voliť , resp. byť volený do RŠ má každý rodič.

     Vážení rodičia! Verím že sa volieb do RŠ zúčastnite v čo najväčšom počte .

     Upozornenie: Ak máte na škole viac detí, voliť a na kandidátnej listine môžete byť len raz!

   • MIMORIADNA EPIDEMIOLOGICKÁ UDALOSŤ
    • MIMORIADNA EPIDEMIOLOGICKÁ UDALOSŤ

    • Na základe zistenej chorobnosti

     prerušujeme vyučovanie

     od 13.02.2020 do 17.02.2020.

     Vyučovanie bude pokračovať

     18.02.2020 (utorok).

     Školský klub a jedáleň

     nebudú v prevádzke.