Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Školský poriadok

Školský poriadok

Milí žiaci !

 

 

      Každá spoločnosť sa riadi  podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí /ďalej ŠKD/, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti predkladáme Ti školský poriadok.

      Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a bodov, ktoré sa dotýkajú života školy:

 

 

Máš právo chodiť do školy.

 

      Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

 

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

 

      Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

 

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

 

      Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

 

 

 

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie  školským a pracovným úrazom.

 

Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady pre vnútorný pre vnútorný režim školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať.

 

Riaditeľka školy dňom 02.09.2014 vydáva tento vnútorný poriadok školy, zároveň  ruší vnútorný poriadok školy zo dňa  01.09.2014. Vnútorný poriadok ZŠ obsahuje osobitnú časť pre školský pozemok, dielne, odbornú počítačovú učebňu, učebňu na cvičenie, školský klub detí a školskú výdajňu jedál.

 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľkou školy. Začiatok vyučovania je o 7.45 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10  minútové, veľká prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

 

 

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

 

 

1. hodina              07.45 hod. – 08.30 hod.

2. hodina              08.40 hod. – 09.25 hod.

3. hodina              09.35 hod. – 10.25 hod.

4. hodina              10.40 hod. – 11.25 hod.

5. hodina              11.35 hod. – 12.20 hod.

6. hodina              12.30 hod. – 13.15 hod.

7. hodina              13.50 hod. – 14.35 hod.

8. hodina              14.45 hod. – 15.30 hod.

 

 

 

Ulica Mlynská

 

Ranná zmena

1. hodina              07.45 hod. – 08.30 hod.

2. hodina              08.40 hod. – 09.25 hod.

3. hodina              09.40 hod. – 10.25 hod.

4. hodina              10.30 hod. – 11.15 hod.

5. hodina              11.20 hod. – 12.00 hod.

 

Popoludňajšia zmena

1. hodina              12.15 hod. – 13.00 hod.

2. hodina              13.05 hod. – 13.55 hod.

3. hodina              14.00 hod. – 14.45 hod.

4. hodina              14.50 hod. – 15.35 hod.

5. hodina              15.40 hod. – 16.25 hod.

 

 

 

ČINNOSŤ  V ŠKD:

 

06.30 hod. – 07.20 hod.

11.30 hod. – 17.15 hod.

 

 

Článok 1

 

Práva žiakov

 

1. Žiak má právo navštevovať 2 nepovinné predmety, ak sú otvorené, resp. záujmové útvary.

 

2. Žiaci 1. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí /ŠKD/.

 

3. Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia    

    žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať jazykovú školu, osvetové zariadenie, alebo

    môže pracovať v športových oddieloch.

 

  4. Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným

      vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.

 

  5. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej výdajni jedál.

 

  6. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

 

  7. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

 

  8. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

 

  9. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.

 

10. Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese.

 

11. Na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom

      procese (najviac dve písomné práce trvajúce viac ako 20 minút; najviac 2 ústne

      známkované odpovede).

 

12. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor

      na čokoľvek.

 

13. Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo  

      závažného dôvodu.

 

14. Žiak má právo na začiatku školského roku si vybrať, s kým chce sedieť. Spoločne

      s  triednym učiteľom každá trieda si vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov  

      záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom

      vyučujúceho.

 

15. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

 

16. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší

      ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje zákaz loptových 

      hier, návšteva cudzích osôb a iné hry, ktoré zakáže dozor-konajúci učiteľ.

 

 

 

Článok 2

 

 

Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

 1. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom.

   

 2. Pri zistení šikanovania, prejavov rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality ohlási žiak prípad triednemu učiteľovi. Škola zabezpečí prešetrenie prípadu a prijme potrebné opatrenia.
 3. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním

  a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.

   

 4. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, koordinátora prevencie alebo riaditeľa školy.

   

 5. Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu došlo alebo k nemu môže dochádzať (chodby, priestory sociálnych zariadení, šatne).

   

 6. ZŠ úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka.

 

    7. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu    zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné prostriedky    (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského výletu.

       8. Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako       hrubé porušenie školského poriadku.

        9. Sociálno - patologické javy sú podrobne rozpracované vo vnútorných smerniciach školy:

            číslo 7  - Smernica o šikanovaní

            číslo 8 -  Smernica o ochrane zdravia

            číslo 12 - Smernica o drogách

 

 

 

Článok 3

 

Povinnosti žiakov

I . Dochádzka žiakov do školy

 

1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou,

    pravidelne a dochvíľne.

 

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine,

    pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.

 

3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas

    triednemu učiteľovi.

 

4. Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z

    vyučovania – z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z jedného dňa triedny učiteľ,

    z dvoch a viac dní riaditeľ školy po predložení žiadosti.

 

5. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť bez zbytočného

    odkladu triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti.

 

6. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo

    písomným ospravedlnením rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, lekára.

 

 

 

II. Príchod žiakov do školy

 

1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7,30 hod., aby 5 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú so súhlasom dozor-konajúceho učiteľa. Po ukončení vyučovania ich vyučujúci odprevadí do šatne, po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy.

 

2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8:00 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú do školskej budovy vpustení dozor-konajúcim učiteľom cez prestávky medzi vyučovacími hodinami.

 

3. Do školskej budovy žiaci vchádzajú  hlavným vchodom.

 

4. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, ako je stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove ani v areáli školy, ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľ školy.

 

5. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv, preobuje sa do zdravotne nezávadných  prezúvok, uloží si topánky do triednej skrinky v šatni a odloží vrchný odev na vešiakovú stenu v hlavnej chodbe budovy školy.

 

6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy.

 

III. Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.

 

2. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

 

3. Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

 

5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

 

6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.

 

7. Žiak má povinnosť osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej, tak, aby robili česť sebe i škole.

 

8. Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém. Zvlášť ohľaduplne sa správa k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocní, ak to potrebujú.

 

9. Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

 

10. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.

 

11. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

 

12. Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom ččse je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.

 

13. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.

 

14. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Cenné veci a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.

 

15. Z dôvodu zamedzenia krádeží sa zakazuje v škole, mať pri sebe mobilný telefón, MP3.

/ len z vážnych dôvodov – zdravotného... /

 

16. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv (šľapky, dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím.

 

17. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia vstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia vstaním. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.

18. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci výlučne vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

19. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.

 

20. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog :

 

a) vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom vedenia školy iba po

predchádzajúcom telefonickom dohovore,

 

b) učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky,

 

c) v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy,

 

d) ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

 

21. Žiakom sa nariaďuje:

 

a) dodržiavať predpisy a pokyny BOZ, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení,

 

b) do zborovní, telocviční, dielní a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúceho !!!

 

 

IV. Správanie sa žiakov cez prestávky.

 

1. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu..

 

2. Po tretej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na veľkú prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia sú žiaci v triede.

 

3. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

 

4. Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne (telocvične, dielne) zabezpečujú žiaci samostatne pod dozorom dozor-konajúcich učiteľov.

 

5. Presun žiaka na krúžky, nepovinné predmety je samostatný, v zodpovednosti vedúcich záujmových útvarov a zákonných zástupcov. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho pred hlavným vchodom, resp. na vopred dohodnutom mieste.

 

 

 

 

V. Odchod žiakov zo školy

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

 

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. Tam sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.

 

3. Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.

 

4. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľa za žiaka.

 

 

VI. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora

 

1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.

 

2. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote.

 

3. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.

 

4. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.

 

5. Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať ( poškodzovať, listovať, dopisovať, schovávať,...).

 

6. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.

7. Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

 

 

VII. Starostlivosť o zovňajšok a zdravie

 

1. Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok .

 

2. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.

 

3. Lekárske, stomatologické prehliadky, očkovania sa uskutočňujú po dohovore so zákonným zástupcom. Žiaci sa ich zúčastnia v doprovode rodiča, samostatne v čase vyučovania len s písomným súhlasom rodiča.

 

4. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!

 

5. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!

 

6. Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca riaditeľke školy.

 

7. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.

 

 

VIII. Správanie žiakov mimo školy

 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť našej škole.

 

2. Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimo-vyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.

 

3. Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.

 

4. Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.

 

5. Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby.

 

6. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimo-vyučovacom čase zakázané!!!

 

 

Článok 4

 

Opravné a komisionálne skúšky

 

1. Žiakovi 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

 

2. Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy.

Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.

 

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.

 

4. Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:

 

a) ak je skúšaný v náhradnom termíne,

b) keď koná opravné skúšky,

c) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

c) ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,

d) ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy

f) pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona)

e) v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

 

5. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

,

 

Článok 5

 

Základné práva a povinnosti rodičov

 

I. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka)

 

1. Rodičia- zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú vo výbore RZ a sú členmi Rady školy.

Formou aktívnej účasti občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí.

 

2. Úlohou Rady rodičov a RZ je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými

problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.

 

3. Rada rodičov a výbor RZ nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

 

4. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.

 

5. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

 

 

II. Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

 

 1. Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

 

III. Spolupráca školy a rodiny

 

1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka (ŽK). Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú slúžiť aj konzultačné hodiny.

 

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.

 

Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.

 

3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.

 

4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.

 

Stravovanie v školskej  jedálni

 

1. Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky v termíne stanovenom vedúcou školskej jedálne.   

 

2. Správanie žiakov v školskej výdajni jedál usmerňuje vnútorný poriadok školskej výdajne a dozor konajúci učiteľ.

 

3. V prípade nevhodného správania sa v školskej výdajni môže byť žiak zo školskej výdajne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozor-konajúceho učiteľa.

 

4. V školskej výdajne je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor-konajúci učiteľ.

 

Článok 6

 

Triedna samospráva žiakov

 

1. Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

 

2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:

- pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu ,

- na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásia neprítomných,

- oznámia po 5 minútach riaditeľke školy alebo zástupkyni riaditeľky školy neprítomnosť

  učiteľa na vyučovacej hodine,

- cez prestávky vetrajú triedu,

- po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria obloky, prekontrolujú

   uzáver vody,

- dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

 

 

Článok 7

 

Výchovné opatrenia a odmeny

 

Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.

 

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú:

- za mimoriadny prejav, aktivity a iniciatívy     

- za záslužný alebo statočný čin

- za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi

Zaznamenajú sa do triednej knihy

 

2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za:

- vzornú dochádzku do školy počas školského roka

- vynikajúce študijné výsledky za dané obdobie

- reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.

- prácu pre triedny kolektív

 

3. Pochvala od riaditeľky školy sa udeľuje za:

- reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.

- umiestnenie a účasť v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole súťaží a olympiád

- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.

- študijný priemer 1,00 v priebehu navštevovania ZŠ

- významný spoločenský čin / záchrana života, pomoc starým ľuďom, spolužiakom a pod. /

- záslužná práca pre školu, v žiackej rade, v projektoch

 

4. Najlepším žiakom udeľuje ocenenie primátor mesta Michalovce

 

5. Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:

- neskorý príchod na vyučovaciu hodinu

- nevhodné správanie sa žiaka v triede alebo na verejnosti

- opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku

- časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

Zapíše sa do žiackej knižky a klasifikačného záznamu

 

 

6. Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:

- 1-4 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín

Túto skutočnosť oznámi triedny učiteľ zákonnému zástupcovi žiaka prostredníctvom žiackej knižky alebo inak preukázateľným spôsobom.

 

7. Pokarhanie od riaditeľky školy sa udeľuje za:

- 5-15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín

- opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti

- časté narušovanie vyučovacieho procesu

 

8. Znížená známka zo správania na stupeň 2 / uspokojivé / sa udeľuje za:

- 16-30 vymeškaných neospravedlnených hodín

- opakovanie závažného porušenia školského poriadku

- fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie

- krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania

- falšovanie úradného dokumentu

- priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin

- úmyselné poškodzovanie majetku školy

- svojvoľné opustenie výchovno-vyučovacieho procesu v škole i mimo školy

- za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a omamných látok

 

9. Znížená známka zo správania na stupeň 3 / menej uspokojivé / sa udeľuje za:

- 31-60 vymeškaných neospravedlnených hodín

- veľmi vážne porušenie správania žiaka v škole i mimo školy v rozpore so školským poriadkom

- fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie

- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin

- falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.

- poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody

 

10. Znížená známka zo správania na stupeň 4 / neuspokojivé / sa udeľuje za:

- 61 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín

- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin – problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy

 

 

 

Článok 8

 

Organizácia vyučovania

 

1. Vyučovanie začína o 7:45 hod.

 

2. Rozvrh hodín, plán dozorov učiteľov, sa nachádza v zborovni a v riaditeľni školy, vyučujúci sú povinní dodržiavať ich.

 

3. Škola má schválený „Plán zasadnutí pedagogickej rady“ na každý školský rok a tvorí prílohu k dokumentácii školy.

 

4. Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov /branné cvičenia, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod. /

 

5. Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Ped.-organ. pokynov MŠ SR.

 

6. Oddychový poldeň - streda - nezadávajú sa žiakom písomné domáce úlohy.

 

Článok 9

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Rade rodičov.

 

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť  so „Školským poriadkom a s  „Vnútorným poriadkom školy“ žiakov triedy , ako aj ich rodičov.

 

3. Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 02.09.2014, týmto dňom sa ruší „Vnútorný poriadok školy z 1.9.2014“ v znení neskorších doplnkov.

 

 

REŠPEKTOVANIE  ŠKOLSKÉHO  PORIADKU  TI  PRINESIE  ÚCTU,  VÁŽNOSŤ  A  UZNANIE  U UČITEĽOV,  SPOLUŽIAKOV  I VEREJNOSTI.

 

 

Školský poriadok, vnútorný poriadok žiakov bol prerokovaný na pedagogickej rade 02.09.2014, v rade školy dňa 20.10.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Peter GREŇA                                     Mgr. Mgr. Marta DACEJOVÁ

        predseda RŠ:                                                     riaditeľka školy