Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie
 • Testovanie 9-2016

  Národný ústavcertifikovaných meraní vzdelávania aj v tomto školskom roku2015/2016 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov ( školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Hlavný termín testovania sa uskutoční 06. apríla 2016 ( streda). Žiaci budú písať testy v nasledovnom poradí:

  • Matematika
  • Slovenský jazyk a literatúra
  •  

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 ( streda) v  krajských mestách, ktoré určí príslušný odbor školstva.

 • 2% dane

  Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok z 2%daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a všetky aktivity  našich žiakov. Ďakujeme.

   

   

 • Vianočná akadémia 2015
  22. 12. 2015

  Do galérie Vianočná akadémia 2015 boli pridané fotografie.

 • Testovanie piatakov- T5 2015
  25. 11. 2015

  25.11. 2015 sa na našej škole uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční testovanie v papierovej forme. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka, ktorí budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 

 • Prijatie u primátora
  25. 11. 2015

  rimátor mesta Viliam Zahorčák  dňa 18. 11. 2015 v Zlatom býkovi v Michalovciach prijal najúspešnejších žiakov a najúspešnejšie kolektívy  michalovských základných škôl a Základnej umeleckej školy, ktorí dosiahli výrazné úspechy v školskom roku 2014/2015 na úrovni Slovenska a v medzinárodných súťažiach v predmetových olympiádach ako i vo vedomostných, kultúrnych a športových súťažiach. Ako vo svojom úvodnom príhovore primátor mesta zdôraznil, mesto kladie veľký dôraz na výchovu mladej generácie, na vytváranie čo najlepších podmienok na ich osobnostný rast na jednotlivých školách v meste. Je potešujúce, že spätne sa to premieta na dosahovaní vynikajúcich výsledkov týchto žiakov na jednotlivých druhoch súťaží v rámci Slovenska, ale i v medzinárodnom meradle. Dôkazom toho bolo i prijattie  žiakov našej školy, ktorí v uplynulom období  výraznou mierou zviditeľnili svoju školu. Za našu školu boli ocenení títo žiaci:

  I. Celoslovenská literárno- hudobno-výtvarná súťaž Budimírske studničky:

  Literárna oblasť: 3. miesto: Sára Valisková  ( 5. kategória ) VII.A trieda
  Hudobná oblasť: 3. miesto: Rebeka Jusková  a Sofia Kalafutová ( 4. kategória) V.A trieda
  Výtvarná oblasť: 1. miesto: Erika Šefarová  (  2. kategória ) II.A trieda

  II. Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C.Hronského
    
  3. miesto: Sára Valisková ( 3. kategória ) VII.A trieda

 • Vyrezávanie tekvíc
  4. 11. 2015

  Do galérie Vyrezávanie tekvíc boli pridané fotografie.

 • Šarkaniáda v školskom klube
  4. 11. 2015

  Do galérie Šarkaniáda v školskom klube boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia v I.A
  29. 10. 2015

  Do galérie Imatrikulácia v I.A boli pridané fotografie.

 • Hady plazy
  12. 10. 2015

  Do galérie Hady plazy boli pridané fotografie.

 • Gaštanové figúrky a zvieratká
  8. 10. 2015

  Do galérie Gaštanové figúrky a zvieratká boli pridané fotografie.

 • Dravci a sovy na škole
  8. 10. 2015

  Do galérie Dravci a sovy na škole boli pridané fotografie.

 • Začiatok školského roka 2015/2016
  10. 9. 2015

  Do galérie Začiatok školského roka 2015/2016 boli pridané fotografie.

 • Práca polície očami detí-výtvarná súťaž
  5. 8. 2015

  Do galérie Práca polície očami detí-výtvarná súťaž boli pridané fotografie.

 • Školský výlet - Kysak
  5. 8. 2015

  Do galérie Školský výlet - Kysak boli pridané fotografie.

 • Školská športová olympiáda
  5. 8. 2015

  Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

 • Čo cez prázdniny?

  Základná škola, Moskovská 1, Michalovce

  organizule letný denný tábor pre žiakov ZŠ

  Kedy? 10.8.2015 - 14.8.2015 od 7:00 do 16.00 hodiny

  Kde? V budove ZŠ Moskovská 1

  Ako sa prihlásiť ?: Vyplniť prihlášku -na riaditeľstve školy

  Cena: 6 € na deň ( desiata a obed)

   

 • Poplatok v ŠKD

  Mesto Michalovce vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 177 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školských kluboch detí. V súlade s ods.7 §114 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch určený nasledovne: 10 €

  Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

  Účinnosť tohto VZN nadobúda dňom 1.9.2015

 • Hviezdoslavov Kubín
  7. 4. 2015

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova.

 • Plavecký výcvik
  7. 4. 2015

  Základná škola môže vytvárať podmienky pre osvojenie si základov plávania ako to urobila aj naša škola od 10.3.2015 do 20.3.2015. Základy plávania si žiaci osvojujú prostredníctvom základného plaveckého výcviku a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktoré zároveň slúžia na posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Náš plavecký výcvik sa  organizoval formou dennej dochádzky do krytej plavárni v Michalovciach. Zúčastnili sa ho žiaci 4., 5. a 6. ročníka.

 • Karneval
  19. 2. 2015

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.