• 2 % z dane

    • Vážení rodičia, milí kamaráti, drahí podporovatelia,

     úvodom vám želáme všetko dobré do nového roku a veríme, že sa aj v roku 2020 stretneme pri realizácii zútulnenia prostredia našej školy, vylepšovania vyučovacieho procesu a zabavíme sa na mnohých podujatiach. 

     Aby sme naše aktivity mohli realizovať a ďalej rozvíjať činnosť organizácie chceli by sme vás požiadať o darovanie 2% z dane (alebo 3% ak ste ako dobrovoľník odpracovali v roku 2019 minimálne 40 hodín) .

     AKO NA TO:

     Fyzické osoby

     Zákon o dobrovoľníctve umožňuje osobám, ktoré vykonávali dobrovoľnícku činnosť v počte minimálne 40 hodín a predložili o tom potvrdenie, možnosť darovať až 3 % dane z príjmov. Podmienkou je pripojiť k vyhláseniu s potvrdením o zaplatenej dani  POTVRDENIE o výkone dobrovoľníckej činnosti. 3 % z dane môžu darovať aj fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie. Musia však k nemu rovnako pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. 

     A tu sú inštrukcie, ako postupovať ďalej.

     Zamestnanci

     1. Najneskôr do 15. februára 2020 treba posledného zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania (vzor žiadosti je v prílohe) Tento zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov (nezabudnite do 5. februára 2020 písomne požiadať ostatných zamestnávateľov o vystavenie Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti). Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť a daňový bonus, môže požiadať o vykonanie zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

     2. V Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VII. je potrebné vyznačiť, že zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia na účely § 50.

     3.  Z tohto potvrdenia každý zistí dátum zaplatenia dane (r. 05) a vypočíta si 2 % (3 %) zo  zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže v prospech našej organizácie poukázať. Minimálna suma musí byť 3,- Eur.

     4. Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane (pri 3 % aj s potvrdením o výkone dobrovoľníckej činnosti) doručte (poštou, prípadne osobne) do 30. apríla 2020 na ľubovoľný daňový úrad. 


     Fyzické  osoby, ktoré podávajú daňové priznanie  

     1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania. Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21.

     2.  Fyzické osoby môžu poukázať 2 % (resp. 3 %, ak vykonávali dobrovoľnícku činnosť a majú potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) z dane v prospech iba 1 prijímateľa. Minimálna suma musí byť 3,- Eur.

     3. Riadne vyplnené daňové priznanie (a prípadné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) musia v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.  


     Právnické osoby

     1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je priamo súčasťou daňového priznania. Údaje o našej organizácii (uvádzané v riadku prijímateľ), ktoré potrebujete do daňového priznania, nájdete v priloženom Vyhlásení pre fyzické osoby v riadkoch 15 až 21.

     2. Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 1 % viacerým prijímateľom, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

     3. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane.

     V prípade splnenia podmienky poskytnutia finančného daru najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 (do 31. marca 2020, prípadne neskôr, ak má firma odklad na podanie daňového priznania) najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov, je daňovník oprávnený vyhlásiť, že sa má poukázať podiel do výšky 2 % zaplatenej dane.

     Ak neposkytne dar, môže poukázať iba 1 % zo zaplatenej dane.

     4. Riadne vyplnené daňové priznanie musí PO v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania, doručiť na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať daňový nedoplatok, povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.

     Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2020.pdf​​​​​​​

     Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_2020_ZS_Moskovska_MI.pdf​​​​​​​


    • Krúžok programovania

    • V mesiaci január 2020 spúšťame krúžok PROGRAMOVANIA pre žiakov 3. až 9.ročníka. Prihlásiť sa môžete na hodinách informatiky.

    • MIKULÁŠSKY DOBRÝ SKUTOK

    • V živote sú veci, ktoré sa nedajú vrátiť. Je to čas, vyslovené slová a premárnené príležitosti. V sobotu 7. decembra nepremárnila svoju príležitosť naša základná škola a urobila dobrý skutok.

     Pomohli sme človeku v núdzi, ktorému sa pred rokom obrátil život hore nohami. Je ním Gabriel, náš bývalý žiak. Po vážnej autonehode zostal pripútaný na invalidný vozík a náklady na to, aby z neho vstal, sú veľmi vysoké. V tomto prípade iba nádej a chuť bojovať nestačí, preto sme sa rozhodli zorganizovať v našej škole benefičnú akciu s názvom „Mikulášsky dobrý skutok“. Sme presvedčení o tom, že  dobro sa nikdy nestratí a v živote je veľmi dôležité to, čo urobíme pre iných.

     Aj napriek tomu, že 7. december bola sobota, našu akciu podporilo takmer 500 ľudí, ktorí si našli čas a v priestoroch našej školy strávili spolu s nami krásne a dojímavé popoludnie.

     Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a darovali svoj vzácny čas. Darovali ho človeku v núdzi, škole, organizátorom, ľuďom, ktorí pripravili nádherný kultúrny program i tým, ktorí prichystali pohostenie, vianočné trhy, tvorivé dielne, fotenie s Mikulášom či maľovanie na tvár. Ďakujeme Lukášovi Očenášovi, Gabovým spolužiakom i ďalším našim hosťom, sponzorom, podporovateľom a priateľom školy, ktorí akokoľvek prispeli alebo pomohli s prípravou tejto veľkolepej akcie.

     Z mnohých spomenieme aspoň tých, ktorí sa predviedli v úžasnom kultúrnom programe - FS Jurošík, speváčka Klaudia Hossu, raper Tomáš Jasper Vajda, 1. BK Michalovce, hokejisti HK Dukla so svojím maskotom, Mikuláš zo Zuzulienky, deti z MŠ Školská 5 v Michalovciach a žiaci našej školy. Aj vďaka vám a, samozrejme, mnohým ďalším sa pre nášho Gaba podarilo vyzbierať  k dnešnému dňu 4811€.

                 „Mikulášsky dobrý skutok“ bol pre nás príležitosťou pomôcť a my sme ju nepremárnili.

   • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Oznam vedúcej školskej jedálne

    • V poslednom decembrovom týždni

     sa odhláste z obedov v predstihu.

     Vyhlasovať sa môžete

     do stredy 18.12.2019 do 13:00 hod.

     Po tomto termíne odhlásiť sa z obedov

     nebude možné.

     Ďakujem za pochopenie. Príjemné prázdniny.

    • Európsky týždeň boja proti drogám

    • Do galérie Európsky týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

     Cieľom Európskeho týždňa boja proti drogám je vytváranie aktívneho protidrogového postoja u žiakov, poukazovanie na dôležitosť primárnej prevencie, obmedzovanie experimentovania s návykovými látkami a predchádzanie ich užíaniu.

     Žiaci prvého stupňa absolvovali 20.11.2019 športové dopoludnie,  kde prekonávali rôzne športové disciplíny. Za tieto výkony si odniesli odmenu - misu plnú jabĺk.

   • Stolnotenisový turnaj žiakov
    • Stolnotenisový turnaj žiakov

    • Do galérie Stolnotenisový turnaj žiakov boli pridané fotografie.

     Výsledky turnaja

     Kategória dievčat:

     1. miesto:    Erika Šefárová   - 7. A 

     2. miesto:    Nela Ruskovská - 6. A

     3. miesto:    Diana Mizerová  - 5. A

      

     Kategória chlapcov:

     1. miesto:    Filip Fázik                    - 5. A

     2. miesto:    Slavomír Hromi Tokár  - 6. A

     3. miesto:    Mário Grundza             - 7. A

   • Stolnotenisový turnaj
    • Stolnotenisový turnaj

    • Pozývame Vás

     na stolnotenisový turnaj

     žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ

     ktorý sa uskutoční

     19.11.2019 (utorok)

     o 13:45

     na 3. podlaží v hlavnej budove školy.

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ Základnej školy, Moskovská 1, Michalove 

     udeľuje dňa 20.11.2019

     riaditeľské voľno

     pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka,

     v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka z dôvodu

     Testovania piatakov T5 - 2019.

     (Žiaci sú vyhlásení z obeda.)

    • Poistenie žiakov

    • Oznamujeme rodičom, že je možné poistiť žiakov

     pre prípad krádeže. Poistné 1,- €

     je potrebné priniesť do piatku

     15.11.2019 triednym učiteľom.