• ZBER GAŠTANOV

    • Oznamujeme všetkým žiakom, že sa okrem už prebiehajúceho zberu papiera, začal aj zber gaštanov. Papier a gaštany môžete odovzdávať pánovi školníkovi ráno od 07:00 do 08:00 hod.  a popoludní od 14:00 do 15:00 hod.pri vchode do telocvične. Najlepší zberatelia - jednotlivci aj najlepší triedny kolektív budú ocenení peknými cenami. Veríme, že do zberu sa zapojíte všetci. :)

    • ZBER PAPIERA

    • Oznamujeme všetkým žiakom, že sa od zajtra začína zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdávať pánovi školníkovi ráno od 07:00 do 08:00 hod.  a popoludní od 14:00 do 15:00 hod pri vchode do telocvične. Najlepší zberatelia - jednotlivci aj najlepší triedny kolektív budú ocenení peknými cenami. Veríme, že sa do zberu zapojíte všetci :)

    • Projektový tím

    • Milí rodičia, milí žiaci a priaznivci našej školy,

      

          v rámci dobrovoľníckej činnosti učiteľov ZŠ Moskovská 1 v Michalovciach, sa škola aktívne zapájala do získavania malých, ale aj väčších grantov (mimorozpočtové finančné zdroje) podporujúcich inovácie na školách a zvyšovanie ich kvality. Našou snahou je získavať finančné prostriedky od rôznych nadácií na skrášlenie vonkajších a vnútorných priestorov školy, ale aj modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

           Pre vytvorenie úspešného a kvalitného projektu však potrebujeme nielen nápad, ale dôležité je mať k dispozícií aj dobrý projektový tím, ktorý je základným predpokladom toho, že myšlienka nadobudne reálnu formu.

          Výsledkom jeho činnosti v školskom roku 2019/2020 bola úspešnosť v projektoch:

     • Raiffeisen banka: Gesto pre mesto – „Na skok  z triedy“. Aj vďaka Vášmu hlasovaniu mohla byť finančná výhra  použitá pri vytvorení outdoorovej triedy za telocvičňou školy.
     • Nadácia Volkswagen Slovakia – zamestnanecký grant- „Mama, oco, už to viem, do školy sa bezpečne dostanem! “ finančná podpora bude využitá na vytvorenie dopravného ihriska na elokovanom pracovisku na Mlynskej ulici.
     • Nadácia Svet plastelíny – naša škola získala 40 kg plastelíny, ktorú môže využiť pri tvorivej činnosti našich žiakov.
     • Nadácia SPP – zamestnanecký grant – „Malými krokmi k vzdelaniu“ finančná podpora bude využitá na vytvorenie náučno-relaxačnej  miestnosti.

      

     Touto cestou Vás chceme ubezpečiť, že aj v tomto školskom roku sa zapojíme do projektov, ktoré prispejú k skvalitneniu a zdokonaleniu edukácie v našej škole.

      

     Váš projektový tím.

    • Jesenné cvičenia v prírode

    • Dňa 16.9.2020 (v stredu) sa naši žiaci z prvého stupňa (1.-4.ročník) zúčastnili Jesenných cvičení v prírode. Cvičenia sa konali v Hasičskej stanici v Michalovciach, kde sa našim žiakom venovali príslušníci hasišského zboru, ktorí nám predviedli ukážky používania technických prístrojov, náradia, výstroje + sme si v závere mohli aj sami vyskúšať ,,hasenie" s vodou :). Toto všetko a ešte viac sme si zdokumentovali fotografiami, ktoré si môžete pozrieť na fb stránke školy (klik na odkaz). Tu je menšia ukážka z nich :)

   • POISTENIE
    • POISTENIE

    • Oznamujeme rodičom, že je možné

     poistiť žiakov

     pre prípad krádeže a úrazu.

     Poistné 2,50- €

     je potrebné priniesť do stredy

     23.09.2020 triednym učiteľom.

   • ZVONENIE
    • ZVONENIE

    • Pondelok:

      

     Ranné komunitné kruhy:     07:45 - 08:00

                             1. hodina:    08:00 - 08:45

                             2. hodina:    08:55 - 09:40 

                             3. hodina:    10:00 - 10:45

                             4. hodina:    10:55 - 11:40

                             5. hodina:    11:50 - 12:35

                             6. hodina:    12:45 - 13:30

                             7. hodina:    14:00 - 14:45

      

     Utorok - piatok:

      

                             1. hodina:    07:45 - 08:30

                             2. hodina:    08:40 - 09:25 

                             3. hodina:    09:45 - 10:30

                             4. hodina:    10:40 - 11:25

                             5. hodina:    11:35 - 12:20

                             6. hodina:    12:30 - 13:15

                             7. hodina:    13:45 - 14:30

   • Špeciálne usmernenie organizácie školského roku od 2.9.2020 do 14.9.2020
    • Špeciálne usmernenie organizácie školského roku od 2.9.2020 do 14.9.2020

    •  

     V ZŠ Moskovská 1, Michalovce prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.  informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v základnej škole a celkovej organizácii vyučovania na webovom sídle školy.

      

     Organizácia otvorenia školského roku (2.9.2020)

     • Otvorenie školského roku 2020/2021 bude 2.9.2020 o 8:30 hod.
     • Prvý ročník - v triedach prvého ročníka s dostatočným odstupom a rúškom, v sprievode jedného zákonného zástupcu.
     • Ostatné triedy -  bez sprievodcov vo svojej triede.
     • Pri vstupe do budovy si všetci vydenzinfikujú ruky.

      

      Obdobie od 2.9. do 14.9.2020 - nad rámec zelenej fázy (SEMAFOR)  

      

     • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
     • Žiakom bude meraná teplota.
     • Do budovy školy  žiaci vstupujú priebežne a dodržujú pokyny pedagogického dozoru.
     • Pri vstupe do interiéru školy a školskej jedálne si každý vydezinfikuje ruky. 
     • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
     • Žiaci 1. stupňa nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy.              
     • Žiaci 2.stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy .
     • Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy je obmedzený.
     • Telesná výchova sa bude realizovať jedine v exteriéri.  Telocvičňa sa do 20.9. 2020 nebude využívať.
     • Prevádzka ŠKD je do 16:00 hod.
     • Do 14.9.2020 nebude ranný ŠKD.
     • Počas prítomnosti v školskej jedálni majú všetci stravníci rúško, ktoré je možné zložiť iba počas konzumácie obeda.
     • Od 3.9.2020 je prevádzka školy od 7:30 do 16:00.

       

      Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter:

         

     Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2. krát. Ak bude  telesná teplota stále vyššia ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak pri meraní teploty dieťaťa nebude prítomný jeho zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a okamžite bude kontaktovaný jeho zákonný zástupca, ktorý si  dieťa bezodkladne vyzdvihne. 

     Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom.

     Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie si vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

      Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

     Ak je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID19, zákonný zástupca o tejto situácii bezodkladne informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školyPovinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     Od 16.9.2020 sa škola bude riadiť podľa nariadenia MŠVaV pod názvom SEMAFOR https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ 

     Ďakujeme za pochopenie.

    • Výbava pre prvákov

    • Milí rodičia, sme školou rodinného typu. Od 1. septembra sa Vaše deti stávajú aj našimi deťmi a preto je našou prioritou odbrmeniť Vás od počiatočných finančných nákladov. Pre každého nášho prváčika sme zabezpečili kufrík plný školských pomôcok. U nás ho majú úplne zadarmo.

    • Harmonogram letných denných mestských táborov

    • H a r m o n o g r a m

     letných denných mestských táborov na michalovských základných

     školách v roku 2020

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Turnus:              Termín konania:                      Organizátor:


                                                                                  

     1. turnus                 1. 7.  - 3. 7. 2020                           ZŠ, J. Švermu 6      2. turnus                 6. 7. – 10. 7. 2020                          ZŠ, J. Švermu 6 

                                 

                                      6. 7.  – 10. 7. 2020                         ZŠ, Krymská 5

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

     3. turnus               13. 7.  -  17. 7. 2020                       ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4


                            13. 7.   - 17. 7. 2020                       ZŠ, Moskovská 1                                                                        

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                   

     4. turnus               20. 7.  -  24. 7. 2020                      ZŠ, J. A. Komenského 1                                            

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                

     5. turnus              3. 8.   -  07. 8. 2020                        ZŠ P . Horova, Kpt. Nálepku 16     

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                

     6. turnus             10. 8. – 14. 8. 2020                           ZŠ, Školská 5  

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


     7. turnus              17.8. – 21. 8. 2020                            ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4                    

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                                                                               


     Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl.

     Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve ZŠ, ktorá organizuje turnus, v termíne do 24.06.2020.

     Poplatok na deň je 8 €. Podľa ponúkaného programu letných táborov na jednotlivých ZŠ môže dôjsť k navýšeniu poplatku.                                                                                              

                                                                                                                           Odbor školstva a športu

                                                                                                                        MsÚ Michalovce