• Výchovný poradca

    • Kontakt:   poradca3zs@gmail.com

     Konzultačné hodiny: 

     Utorok: 11:00 hod.-15:00 hod.

     Streda: 07:45 hod.- 14:00 hod

     dohodou na tel.č.: 0907 947 298

      

     Činnosť výchovného poradcu:

     ·         poskytovanie poradenských služieb v oblasti výberu povolania:

     ·         pre žiakov 5.ročníka na 8-ročné gymnázium

     ·         pre žiakov 8.ročníka na 5-ročné bilingválne gymnázium

     ·         pre všetkých žiakov 9.ročníka na strednú školu

     ·         vypĺňanie a odosielanie prihlášok na jednotlivé typy škôl

     ·         poskytovanie podporných a konzultačných služieb pre rodičov a žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi  a CPPPaP

      

     Dotazník VP

     Kontakt na pedagogicko-psychologické centrum Michalovce

     http://psychologiami.sk/

     E-mail:  pppmi@lekosonline.sk

    • Termíny

    • PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2021/2022

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl  

     zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční 

     v riadnom termíne:             T5 - 18.mája  2021

                                                     T9 - 6. apríla 2022

     v náhradnom  termíne:       T9 - 21. apríla 2022