• Konzultačné hodiny

    • Utorok: 11:00 hod.-14:00 hod.

     Streda: 07:45 hod.- 11:00 hod.

               Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu: poradca3zs@gmail.com


     Činnosť výchovného poradcu:

      • poskytovanie poradenských služieb v oblasti výberu povolania:
       • pre žiakov 5.ročníka na 8-ročné gymnázium
       • pre žiakov 8.ročníka na 5-ročné bilingválne gymnázium
       • pre všetkých žiakov 9.ročníka na strednú školu
      • vypĺňanie a odosielanie prihlášok na jednotlivé typy škôl
      • poskytovanie podporných a konzultačných služieb pre rodičov a žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi  a CPPPaP

      

     Dotazník VP

     Kontakt na pedagogicko-psychologické centrum Michalovce

     http://psychologiami.sk/

     E-mail:  pppmi@lekosonline.sk

      

     PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2019/2020

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl  zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční 

     v riadnom termíne:             T5 - 20. novembra 2019

                                                     T9 - 1. apríla 2020

     v náhradnom  termíne:       T9 -15. apríla 2020

      

     Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory na stredných školách:

      

     do 1. februára 2020 – riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

                                          

     do 31.marca 2020 –  riaditeľ strednej školy zverejní kritériá pre prijatie na netalentované odbory vzdelávania    (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

     Podanie  prihlášky zákonným zástupcom výchovnému poradcovi:

      

     do 10. februára 2020  zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

      

     do 27. marca 2020  -  zákonný zástupca žiaka podá prihlášky na ostatné odbory vzdelávania

     Odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na stredné školy:

      

     do 28. februára 2020 –  na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

     do 20. apríla 2020 – na ostatné odbory SŠ vrátane  osemročných gymnázií

     Termíny prijímacích skúšok:

      

     15. marec – 30. apríl 2020  -  talentové skúšky

      

     1. kolo          11. máj 2020 (pondelok)   –  1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

                          14. máj 2020 (štvrtok)  –  2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      

     2. kolo – pre neprijatých žiakov v 1. kole     

                          16. jún 2020 (utorok)

      

     Užitočné odkazy